Raziskovalni projekti

RAZVOJ IN RAZISKAVE NA PODROČJU VARAVANJA OKOLJA


Podjetje VOC Komunala, d.o.o. je vpisano v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pod številko 3848.


Vodja raziskovalne skupine:

Dr. Boris Kostanjevec
Mob.št.: 031-311-999
Mail: raziskovalnaskupina@voc-komunala.si


REFERENCE:

Skupaj s podjetjem VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.o.o smo sodelovali pri obnovi, hladni reciklaži, preplastitvi vozišč.

RECIKLIRAN GRADBENI MATERIAL NA LICU MESTA (in situ):
Stabilizacija s penjenim bitumnom (uporaba mešanice vročega bitumna, vode in zraka kot vezivo obstoječih ali dodanih zrnatih materialov za izvedbo fleksibilne spodnje ali zgornje nosilne plasti voziščne konstrukcije)


2017

- Zamenjava zemljine na vrtcu Hudinja
- Obnova vozišča s hladno reciklažo na cesti G2-107, odsek 1276 Podplat-Rogatec, od km 6+970 v dolžini 3.550 m
- Preplastitev ceste R3-693 odsek 2302 Nova Cerkev-Socka-Vitanje od km 1,770 do km 4,000
- Preplastitev vozišč na cestah Rl-225/1247 Mozirje-Soteska, R2-426/1269 Pesje-Gorenje
- Sanacija ceste R3-700, odsek 1272 SI. Konjice-Oplotnica od km 0,800 do km 3,400 v dolžini 2.600 m


2018

- EU projekt GreenerSites : Poskus remediacije onesnažene zemljine na pilotnem območju “stara Cinkarna – METODA HLADNEGA RECIKLIRANJA
- Obnova vozišča na cesti R3-688, odsek Slovenske Konjice-Žiče od km2,920 do km 3,520
- Preplastitev ceste G2-107, odsek 1275 Šentjur-Mestinje od km 6,600 do km 7,500 in od km 8,000 do km 9,200
- Preplastitev poškodovanega vozišča na treh delih ceste R2 - 431, odsek 1350 Gornji Dolič – Stranice
- Preplastitev poškodovanega vozišča na dveh delih ceste R3-688 odsek Žice – Poljčane
- Obnova vozišča na cesti R1-219, odsek 1240 Golobinjek-Bistrica, od km 4,000 do km 8,996AKTUALNI RAZISKOVALNI PROJEKT

Poskus remediacije onesnažene zemljine na pilotnem območju “stara Cinkarna – METODA HLADNEGA RECIKLIRANJA

Mestna občina Celje je v okviru načrtovanih aktivnosti EU projekta GreenerSites na pilotnem območju stare Cinkarne z izvajalci del VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. in VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami d.o.o. v mesecih april in maj 2018 izvedla poskus remediacije onesnažene zemljine na pilotnem območju “stara Cinkarna – METODA HLADNEGA RECIKLIRANJA.

Podjetji VOC Celje, d.d. in VOC Komunala, d.o.o. sta izvedli poskus remediacije onesnažene zemljine na pilotnem območju "stare Cinkarne" z nasutjem drobljenca 0/32 (tampona) mm v debelini 30 cm (zgoščeno stanje) in izvedbo hladne reciklaže s cementom in penjenim bitumnom v globini 25 cm. S tem se izvaja bitumensko cementna stabilizacija, medtem ko kontaminirana plast ostaja pokrita, nedotaknjena, izolirana od okolice. Testno polje smo razdelili na dva polja. I. polje smo asfaltirali, na 2. polju smo naredili zelene površine. Gre za nepropustno zadrževalno pregrado, ki preprečuje oziroma zmanjša emisije snovi v zrak in tla.